Ikoula Sponsoring - gebruikersvoorwaarden

Het Ikoula sponsoringprogramma is een tijdelijke operatie. Ikoula behoudt zich het recht voor het programma op elk gewenst moment om welke reden dan ook te onderbreken De volgende bepalingen en voorwaarden zijn van toepassing voor elke gebruiker van dit programma. Door deelname aan dit programma, stemt de gebruiker in met het gebruik van het sponsoringprogramma onder de bepalingen en voorwaarden van Ikoula. Ikoula behoudt zich het recht voor tot beëindiging van de deelname aan het programma inclusief de mogelijke awards van iedere gebruiker bij niet naleven van de bijgevoegde voorwaarden.

Vertrouwelijkheid

Deelname aan het programma vereist van de gebruiker het delen van persoonlijke informatie (naam, klantnummer, e-mailadres) over de gebruiker zelf evenals alle door de gebruiker uitgenodigde gasten met Ikoula. Deze gegevens worden ingezameld, verwerkt en gebruikt door Ikoula om contact op te nemen met de gebruikers met betrekking tot deelname aan het programma en om communicaties van Ikoula te ontvangen.

Deelname

Aanmelden kan via het tabblad "Sponsoring" Klant omgeving volg de instructies op het scherm. Vul de gevraagde informatie in om een vriend, een familielid of een collega te sponsoren. Bijdragende gebruikers worden "mentoren" genoemd en gesponsorde klanten worden in Ikoula mededelingen "gesponsorde gebruikers" genoemd. Mentors en gesponsorde gebruikers komen in aanmerking voor een "beloning" onder voorbehoud van naleving van de algemene voorwaarden van het programma.

Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment de huidige algemene voorwaarden en de manier waarop de awards worden verdiend te wijzigen. Wij behouden ons het recht elke gebruiker te allen tijde te diskwalificeren van deelname aan het programma, indien niet aan een van de voorwaarden en bepalingen wordt voldaan.

Wie komt in aanmerking voor het programma?

Gebruikers moeten 18 jaar en ouder zijn en bevoegd zijn om personalia (bijvoorbeeld, naam en e-mail adres) van elke genoemde klant met Ikoula te delen.

Kwalificatie

Tijdens het programma moet elke mentor over een klantenaccount bij Ikoula beschikken en afnemer zijn van een pakket dat recht geeft op deelnemning aan het sponsoringprogramma.

Elke mentor ontvangt een "award" voor zijn betrokkenheid wanner de gesponsorde gebruiker een dienst dat onder het sponsoringprogramma valt actief gebruikt. De gesponsorde gebruiker moet de identiteit van zijn mentor aan Ikoula aangeven bij het afnemen van het abonnement tijdens het programma.

Mentors moeten in de geest van het programma deelnemen door derden te sponsoren die voldoen aan alle voorwaarden van het programma. Een mentor mag bijvoorbeeld niet één of meer valse accounts maken met een frauduleuze clientnaam of deelnemen aan het programma met behulp van meerdere e-mailadressen of valse identiteiten.

De 'beloning' kan alleen worden toegekend aan gebruikers die aan alle voorwaarde voldoen. Een succesvolle sponsoring betekent dat aan ieder van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Gesponsorde gebruiker heeft het inkoop- of registratie proces voltooid voor de levering van een Ikoula abonnement voor een periode van 1 maand minimum (3 maanden voor iKeepinCloud).
 • De nieuwe klant was voorheen niet geregistreerd bij Ikoula onder een e-mailadres of pseudoniem;
 • De gebruiker is 18 jaar of ouder.
 • Elke unieke gesponsorde gebruiker kan voor één beloning in aanmerking komen. Eventuele aanvullende of latere aankoopen vallen buiten het sponsoringprogramma.

Beloning

De mentor krijgt een (1) beloning in de vorm van één (1) gratis maand van de dienst die hij bij Ikoula afneemt, voor elke geverifieerde nieuwe klant door hem ingebracht. Een mentor mag niet meer dan zes (6) awards tegelijk in gebruik hebben. Een mentor die meer dan 6 zes (6) Awards (of zes (6) gratis maanden) heeft opgespaard moet wachten tot hij ten minste 1 award gebruikt (en daarom vijf (5) maanden of minder tegoed heeft) om weer een extra award te verdienen.

Gesponsorde gebruiker ontvangt één (1) award bij voltooing van de inschrijving voor een betaald abonnement van Ikoula. Één (1) award heeft de vorm van één (1) of drie (3) maanden gratis voor de gesponsorde gebruiker in geval van een abonnement op een betaald pakket van tenminste één (1) maand. (binnen de beperking van een abonnement van maximaal 12 maanden).

Indien de gesponsorde gebruiker een abonnement van één (1) maand op de dienst van Ikoula afneemt, ontvangt hij één (1) maand gratis abonnement - met uitzondering van iKeepinCloud.
Indien de gesponsorde gebruiker tot maximaal drie (3) maanden van de dienst Ikoula afneemt, ontvangt hij een gratis abonnement van één (1) maand.
Indien de gesponsorde gebruiker een abonnement van zes (6) maanden van de dienst Ikoula afneemt ontvangt hij drie (3) maanden gratis.
Indien de gesponsorde gebruiker twaalf (12) maanden van de dienst Ikoula afneemt, krijgt hij drie (3) maanden gratis.

De beloningen zijn onderworpen aan controle. Ikoula behoudt zich het recht voor om na onderzoek te weigeren een award te erkennen, en/of een transactie te verwerpen indien er gegronde redenen zijn aan te nemen dat de transactie in strijd is met de algemene voorwaarden.
Alle besluiten van Ikoula zijn definitief en zonder mogelijkheid van beroep, met inbegrip van besluiten over de geldigheid van beloningen en awards.
Beloningen en awards hebben geen geldwaarde en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. Ze zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden geveild, verhandeld, of verkocht. Bij beëindiging in het programma of een onderdeel ervan om welke reden dan ook, of beëindiging van het Ikoula account van de mentor om welke reden dan ook zijn alle nog niet geclaimde awards verbeurt.

Verantwoordelijkheid

Door deelname aan het programma stemmen gebruikers in: (a) gebonden te zijn door deze bepalingen en voorwaarden, alsmede het vertrouwelijkheidsbeleid van Ikoula, (b) gecontacteerd te worden door Ikoula. Ikoula behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of er elementen aan toevoegen op elk moment, en zonder opgaaf van redenen.

Ikoula is niet aansprakelijk voor vertragingen met betrekking tot de verlening van awards.
Ikoula behoudt zich het recht om dit programma naar eigen goeddunken te annuleren of te wijzigen indien blijkt dat de goede loop, de veiligheid of de integriteit van het programma niet gewaarborgd kan worden.

Toepasselijk recht

Alle geschillen, vorderingen en rechtsacties die voortkomen uit of betrekking hebben op dit programma of de toegekende awards worden overeenkomstig de Europese wetgeving afgehandeld (zonder verwijzing naar mogelijke conflicterende wetgeving). De gebruiker gaat ermee akkoord elk geschil voor te leggen aan de exclusieve bevoegdheid van de Europese gerechtshoven.

Publiciteit

Door deelname aan het programma en/of acceptatie van een award geeft de gebruiker toestemming aan Ikoula voor het gebruiken van familienaam en voornaam van de deelnemer, de bedrijfsnaam, de klantenrekening, verklaringen, biografische informatie en adresgegevens voor alle gobale promotionele en reclamedoeleinden in alle vormen van media, zonder onderzoek , toestemming of compensatie in welke vorm dan ook, binnen de grenzen van de wet.

Uitsluitingen

Gebruikers gaan ermee akkoord om geen gebruik van het programma te maken voor:
 • Schending van het toepasselijk recht;
 • Het intellectueel eigendomsrecht van Ikoula te schenden
 • Het stalken, kwellen of beschadigen van een persoon;
 • Verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers;
 • Zich voordoen als een ander, of onjuiste identiteitsgegevens aan te geven;
 • Storen, inbreken of anderszins schenden van de voorwaarden van de servers en/of netwerken die verbonden zijn aan het programma,of anderszins de gebruikersvoorwaarden van die servers en netwerken schenden;
 • Het gebruik door andere gebruikers van het programma verhinderen;
 • Pogen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het programma of tot andere accounts, computersystemen of netwerken die verbonden zijn aan het programma;
 • Het verspreiden van bestanden waarin zich virussen, wormen, Trojaanse paarden of elk andere besmettelijk element bevindt ;
 • Het gebruik het programma om een onwettige activiteit plaats te laten vinden of anderen op te roepen onwettige activiteiten te begaan of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van anderen;
 • Het verkopen, ruilen, onderhandelen, veilen of inkomsten te genereren door het verstrekken van toegang tot het programma.

Spam

Indien een gebruiker een gesponsorde gebruiker via email aanbiedt, dient de e-mail worden gemaakt en verspreid op een persoonlijke manier die geschikt en gebruikelijk voor de communicatie met vrienden, collega's en familieleden. De verspreiding van massa-mail (of "spam"), verspreiding naar vreemden, of het verspreiden van een doorverwijslink op een manier die is of lijkt op ongevraagde commerciële e-mail of "spam", is uitdrukkelijk verboden en kan redenen zijn voor onmiddellijke beëindiging van de rekening van de sponsor en het uitschakelen van zijn account.

Frauduleus of verdacht gedrag

Ikoula kan naar eigen goeddunken een gebruiker verbieden deel te nemen aan het programma en afzien van het uitkeren van awards indien de gebruiker probeert de eerlijkheid, integriteit of de legitieme werking van het programma te ondermijnen door vals te spelen, hacking, bedrog, of andere oneerlijke praktijken met de bedoeling om te treiteren, misbruiken, bedreigen of lastig vallen andere gebruikers of de beheerders van het programma. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem om deel te nemen is verboden en zal resulteren in diskwalificatie. Gebruikers kunnen niet deelnemen met meerdere accounts, met behulp van fictieve identiteit of gebruik van een systeem, bot of kunstgrepen om deel te nemen aan het programma of het ontvangen van een award.
Ikoula behoudt zich het recht voor elke gebruiker te diskwalificeren en/of afzien van het uitkeren van award(s) indien zij oordeelt dat de gebruiker het proces of de uitvoering van het programma heeft vervalst of bewust heeft getracht deze voorwaarden te schenden. Sponsoring gegenereerd door een script, macro of andere geautomatiseerde middelen zullen worden gediskwalificeerd. Als er geen oplossing kan worden gevonden om de integriteit van het programma te herstellen, behouden wij ons het recht om het programma te annuleren, te wijzigen of op te schorten.
Elke poging om opzettelijk de legitieme werking van het programma te verstoren kan in strijd zijn met burgerlijke en strafrechtelijke wetten en zal resulteren in de diskwalificatie van de gebruiker. Indien een dergelijke poging wordt gedaan, behoudt Ikoula zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de gebruiker.
CookiesPrivacy